URBAN COMPUTING

PUBLICATIONS

Zhuochen Jin, Nan Cao, Yang Shi, Wenchao Wu, Yingcai Wu
EcoLens: Visual Analysis of Ecological Regions in Urban Contexts Using Traffic Data
ChinaVis 2020 (Best Paper), Journal of Visualization (JOV)

paper | video | presentation

Yang Shi, Maoran Xu, Rongwen Zhao, Hao Fu, Tongshuang Wu, and Nan Cao
Interactive Context-Aware Anomaly Detection Guided by User Feedback
IEEE Transactions on Human-Machine Systems (HMS)

paper | video

Nan Cao, Chaoguang Lin, Qiuhan Zhu, Yu-Ru Lin, Xian Teng, Xidao Wen
Voila: Visual Anomaly Detection and Monitoring with Streaming Spatiotemporal Data
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (IEEE VAST2018)

paper

Wenchao Wu, Yixian Zheng, Nan Cao, Haipeng Zeng, Bing Ni, Huamin Qu, Lionel M. Ni
MobiSeg: Interactive Region Segmentation Using Heterogeneous Mobility Data
IEEE PasificVis 2017

paper| video

Yixian Zheng, Wenchao Wu, Haipeng Zeng, Nan Cao, Huamin Qu, Mingxuan Yuan, Jia Zeng, and Lionel M. Ni
TelcoFlow: Visual Exploration of Collective Behaviors Based on Telco Data
IEEE Big Data 2016

paper| video